תורמים ומשתתפים בהגרלות

 

התרומה שלך תעזור לנו ב:

  • הכנת חומרי הסברה בשפות שונות
  • פרסום והפצת איגרות הקודש בעולם
  • פיתוח אתר והתשתיות
  • להגיד תודה למתנדבים שלנו

שותף זהב

תרומה ע"ס 770₪ לטובת הפצה ופרסום איגרות הקודש.

תרומתך משתתפת בהגרל הבאות:

שותף כסף

תרומה ע"ס 570₪ לטובת הפצה ופרסום איגרות הקודש.

תרומתך משתתפת בהגרל הבאות:

שותף ארד

תרומה ע"ס 280₪ לטובת הפצה ופרסום איגרות הקודש.

תרומתך משתתפת בהגרל הבאות:

תקנון השתתפות בהגרלה

ההגרלות יתקימו
הגרלה ראשונה בשושן פורים
ההגרלה השניה ביא ניסן ..
רשאים להשתתף בהגרלה השותפים לפרסום שיווק ופיתוח אתר אגרות.קום. מסכום של 280 שח ומעלה
  ההשתתפות ההגרלה איננה כרוכה בתשלום .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך, לקצר את מועד ההגרלה

החברה תבחר זוכה על פי הכללים המצורפים

ההשתתפות בהגרלה מותנית בהתחיבות לתשלום כל סכום ההשתתפות המצוין.

להלן ההגרלות 2 הגרלות על מטבע מידו של הרבי בשיבוץ ולתליון זהב מיוחד .

2 הגרלות על כרטיס טיסה לרבי כולל לינה לשבוע

2 סטים אגרות קודש

בכל השתתפות בסך כפול מהסך המצויין יקבל המשתתף כרטיס הגרלה נוסף

הזכייה בשיבוץ מטבע תינתן דרך חנות שינדי מכפר חב"ד לפי דוגמאות שסוכמו מראש

הזכייה בכרטיס טיסה תינתן בכפוף לתכנון מראש 3 חודשים לפחות.

הזכייה לאגרות קודש הינה בן 22 כרכים.

הפרסים המוצע לזוכה יפורסם בעמוד השותפות החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרס המוצע, להציע פרס חלופי, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הזוכים אינם רשאים להמיר או לשנות את הפרסים או את אופן מסירתם.

הפרס ניתן למימוש אישי בלבד ואינו ניתן להעברה.

העמותה תהיה רשאית לפרסם את תוצאות ההגרלה בכל אמצעי המדיה

 הזוכה יקבל הודעה פרטית מנציג העמותה על זכייתו.

העמותה תמסור לזוכה את הפרס במועד שייקבע בין העמותה והזוכה.

העמותה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין. עצם ההשתתפות בפעילות/קבלת הפרס תחשב להסכמת הזוכה לפרסום תמונתו ופרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

ניתן לפנות בכל שאלה לעורכי הפעילות בטלפון שמספרו 5.

עם השתתפותו בפעילות כל משתתף מביע את אישורו לכך שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן וכי הוא מסכים שהתקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.